การใช้งาน / การใช้งาน eduroam ในสถาบันอื่นการใช้งาน eduroam ในสถาบันอื่น
           นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วมผ่าน "ssid:eduroam"
           ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานทันทีเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น " username@skru.ac.th " กรณีไม่มี account ติดต่อได้ที่ การสมัครใช้งาน
           ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จาก eduroam.uni.net.th และ eduroam.org


           แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam
 
  • : แอพพลิเคชั่นสำหรับ Android
  • : แอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhone