คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eduroam
       eduroam คืออะไร
 
eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของสถาบันอื่นได้

      บุคลากรหรือนักศึกษาของ มรภ. สงขลาได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริการนี้
 
ประโยชน์ที่บุคลากรหรือนักศึกษาของ มรภ. สงขลา จะได้รับจากบริการ eduroam จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคลากรหรือนักศึกษาเดินทางไปยังยังสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก มีประโยชน์ดังนี้
- เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam ที่สถาบันเหล่านั้นเปิดให้บริการได้

      มีบริการ eduroam อยู่ที่ไดบ้าง
 
eduroam เป็นบริการโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทั่วโลก บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกทั่วโลก สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด

       เราจะทราบได้อย่างไรว่าสถาบันใดให้บริการ eduroam
 
สามารถรู้ได้ด้วยวิธีการดังนี้
ให้สังเกตุว่าสถาบันนั้นเปิดให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ด้วยชื่อ (SSID): eduroam
ค้นข้อมูลการบริการจากเว็บไซต์ eduroam.org, eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆ เช่น eduroam.skru.ac.th

       บุคลากรหรือนักศึกษาของ มรภ. สงขลา สามารถใช้บริการ eduroam ภายใน มรภ. สงขลา ได้หรือไม่
 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam ที่มีในพื้นที่ของ มรภ.สงขลา มีเพื่อให้บริการสมาชิกจากสถาบันอื่นที่เดินทางเข้ามายัง มรภ.สงขลา เท่านั้น เนื่องจากบุคลากรหรือนักศึกษาของ มรภ.สงขลา สามารถใช้บริการเครือข่าย SKRU-WiFi ได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ ในช่วงต้น บุคลากรหรือนักศึกษาของ มรภ.สงขลา สามารถเชื่อมต่อได้ เพื่อทดสอบการกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

       การเชื่อมต่อกับ eduroam มีรูปแบบหรือขั้นตอนอย่างไร
 
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษาของ มรภ.สงขลา มีรูปแบบและขั้นตอนเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย SKRU-WiFi
SSID: eduroam
Security type: WPA2-Enterprise
Encryption: AES or TKIP
Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)

      บัญชีสมาชิกที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลกับ eduroam ได้มาจากไหน และมีรูปแบบบอย่างไร
 

สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษาของ มรภ. สงขลา สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้โดย มรภสงขลา เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้

ชื่อบัญชี: username@skru.ac.th
รหัสผ่าน: รหัสผ่านเดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต