พื้นที่ให้บริการพื้นที่ให้บริการ eduroam ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
      อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
      อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา